SOLAR ROOFTOP SAVE ENERGY SAVE THE WORLD

ทางบริษัท โกลเด้นดั๊กสตีล จำกัด ได้ทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในโรงงาน โดยทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านั้นมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ก่อมลพิษมากมาย เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซ Co2 ที่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลก เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนในปัจจุบัน การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษ ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้เป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่มีวันสิ้นสุด ทางบริษัทฯจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสังคมของเราให้หันมาสนใจพลังงานสะอาด และยั่งยืนแทนพลังงานที่ใกล้จะหมดในอนาคต SAVE ENERGY SAVE THE WORLD

GoldenDuck Steel ป้องกันการระบาดCovid-19 ด้วยแนวทาง Bubble and Seal

บริษัท โกลเด้นดั๊กสตีล จำกัดได้ดำเนินการป้องกันการระบาด Covid-19ด้วยแนวทาง Bubble and Seal – พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 2 โดส ครบทุกคน– พนักงานไลน์ผลิตมีการจัดการทำงานในลักษณะ Social Distancing– มีการจัดที่พักพนักงาน บริเวณโรงงาน– มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน จุดบริการล้างมือ– สุ่มตรวจการติดเชื้อพนักงานด้วยชุด ATK ทุกสัปดาห์